ВИДЕНИЕТО ЗА ПОСЛЕДНОТО ПОКОЛЕНИЕ


Исая 46:8-10
8 Помнете това, и покажете се мъже;
Докарайте ги на ума си, вие престъпници (отстъпници).
9 Помнете предишните неща от древността;
Защото Аз съм Бог, и няма друг;
Аз съм Бог, и няма подобен на Мене,
10 Който от началото изявявам края,
И от древните времена нестаналите още неща,
И казвам: Намерението Ми ще устои,
И ще извърша всичко що Ми е угодно;

Думата известявам в иврит е:  naw-gad' - гледам, обърнат към, стоя смело срещу; заявявам открито; съобщавам, известявам с думи,  чрез устата на някой който присъства; откривам, обяснявам, предсказвам, хваля.
Думата края в иврит e: akh-ar-eeth' - последен, край, бъдеще; потомство, идно поколение, народ.

     Бог знае края на филма, защото го е гледал. Той е сценариста. Той е извън времето и пространството. Хроносът няма значение за Него.
     Това, което Бог вижда накрая, не е просто свършък, а едно ново поколение, един  различен народ.
     Той е планирал този народ в самото начало.

Ефесяни 2:10
Защото сме Негово творение, създадено в Христос Иисус за добри дела, които Бог отнапред е наредил, за да ходим в тях.

     Творението, е потомството в Христос.  Позиция, базирана на изкупителното дело на Христос, позиция в Христос, т.е. позиция в Небето.
     Добрите дела са резултат от небесните, вечни принципи, които определят стила на живот и модела на поведение, на това поколение.

Матей 1:1-17
1 Родословието на Иисус Христос, Син на Давид, Син на Авраам.
2 Авраам роди Исаак; Исаак роди Яков; Яков роди Юда и братята му;
3 Юда роди Фарес и Зара от Тамар; Фарес роди Есрон; Есрон роди Арам;
4 Арам роди Аминадав; Аминадав роди Наасон; Наасон роди Салмон;
5 Салмон роди Вооз от Рахав; Вооз роди Овид от Рут; Овид роди Есей;
6 а Есей роди цар Давид. Давид роди Соломон от жената на Урия;
               14 поколения
7 Соломон роди Ровоам; Ровоам роди Авия; Авия роди Аса;
8 Аса роди Йосафат; Йосафат роди Йорам; Йорам роди Озия;
9 Озия роди Йотам; Йотам роди Ахаз; Ахаз роди
Езекия;
10 Езекия роди Манасия; Манасия роди Амон; Амон роди Йосия;
11 а Йосия роди Ехония и братята му във времето на преселението във Вавилон.
                14 поколения
12 А след преселението във Вавилон Ехония роди Салатиил; Салатиил роди Зоровавел;
13 Зоровавел роди Авиуд; Авиуд роди Елиаким; Елиаким роди Азор;
14 Азор роди Садок; Садок роди Ахим; Ахим роди Елиуд;
15 Елиуд роди Елеазар; Елеазар роди Матан; Матан роди Яков;
16 а Яков роди Йосиф, мъжа на Мария, от която се роди Иисус, който се нарича Христос }*.
                13 поколения
17 И така, всичките родове от Авраам до Давид са четиринадесет; от Давид до преселението във Вавилон четиринадесет рода; и от преселението във Вавилон до Христос четиринадесет рода.

     Ние, които сме в Христос, сме това 14 поколение от преселението във Вавилон, или 42-то поколение от Авраам. Ние сме поколението на последните дни. Тези дни започнаха още в книгата Деяния 2 глава.

Д.А. 2:14-21
14 А Петър, като се изправи с единадесетте, издигна гласа си и им проговори, казвайки: Юдеи, и всички вие, които живеете в Ерусалим, нека ви стане знайно, това, и внимавайте в моите думи.
15 Защото тия не са пияни, както вие мислите, понеже е едвам третият час на деня;
16 но това е казаното чрез пророк Иоила: -
17 "И в последните дни, казва Бог,
Ще излея от Духа Си на всяка твар;
И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват,
Юношите ви ще виждат видения,
И старците ви ще сънуват сънища;
18 Още и на слугите Си и на слугините Си ще изливам от Духа Си.
В ония дни ще пророкуват.
19 И ще покажа чудеса на небето горе,
И знамения на земята долу, -
Кръв и огън, и пара от дим;
20 Слънцето ще се превърне в тъмнина,
И луната в кръв,
Преди да дойде великият
И бележит ден Господен.
21 И всеки, който призове името Господно, ще се спаси".

      Важно е да имаме пророческа яснота относно плана на Бога за нашия живот както в личен план, така и за тялото Христово. Исус каза в Йоан 17:4 "Аз те прославих на земята, като свърших делото, което Ти Ми даде да върша".
Такова трябва да бъде и нашето отношение. Но как можем да вършим и завършим Божието дело, ако не знаем какво е то. Не би трябвало да бъдем просто хора, който се разхождат по земята, а личности които се движат в Божиите цели за своето поколение.
     Ще се опитам в следващите редове да ви нарисувам картината, която Господ ми показа. Той ми показа небесния модел за Неговия народ, като ме води през различни пасажи от Библията.

     Бог е Дух и е невидим за материалното творение. Но Той желае да бъде изявен на творението.  Желае, Неговата слава да бъде разкрита. Затова Бог създаде човека по Негов образ и подобие. Чрез човека, материалното творение можеше да чуе и види Твореца.

Битие 1:26,27
26 И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие! И нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всички пълзящи, които пълзят по земята.
27 И Бог създаде човека по Своя образ, по Божия образ го създаде; мъжки и женски пол ги създаде.

    След падението, Божието естество в човека беше загубено и  поради това Бог не можа  да бъде изявен, но желанието на Бога остана.  Той  избра човек на име Авраам, който да стане родоначалник на Негов народ. Чрез този народ, Бог искаше да изяви Славата Си пред другите народи.

Изход 19:3-6
И като се възкачи Мойсей при Бога, Господ го повика от планината и рече: Така да кажеш на Якововия дом и да известиш на потомците на Израиля: Вие видяхте що сторих на египтяните, а как носих вас на орлови крила и доведох ви при Себе си. Сега, прочее, ако наистина ще слушате гласа Ми и ще пазите завета Ми, то повече от всичките племена вие ще бъдете мое собствено притежание, защото Мой е целия свят, и вие ще Ми бъдете царство свещеници, и свят народ. Тия са думите които трябва да кажеш на израилтяните.     

       Бог изведе израилтяните от робството, за да ги доведе при Себе Си.
       Свободата не означава независимост от Бога.
      Той искаше да има взаимоотношение, лична среща с всеки един от тях. Каза им да слушат гласа Му и да бъдат хора на завет, а не на закона. Той дори не им говори за закон: "Защото не говорих на бащите ви, нито им дадох заповеди, за всеизгаряния и жертви в деня, когато ги изведох из Египетската земя, но това им заповядах като рекох: Слушайте гласа Ми и Аз ще ви бъда Бог, и вие ще Ми бъдете люде!" Еремия 7:22, 23.

       Бог искаше, чрез взаимоотношение с израилтяните да им предаде Своята небесна култура. Неговата ценностна система. Така, те да станат Неговото царско свещенство, свят народ на земята. Това което се случи обаче бе, че израилтяните пропуснаха своя уникален шанс за близко взаимоотношение с Бога, а оттам и възможността, всеки един човек да бъде царско свещенство.

Изход 20:18-21
И всичките люде гледаха гърмежите, светкавиците, гласа на тръбата и димящата планина, и като видяха, людете се оттеглиха и застанаха на далеч. И рекоха на Мойсея: Ти говори на  нас, и ние ще слушаме, а Бог да не ни говори, за да не умрем. Но Мойсей рече на людете: Не бойте се, Бог дойде да ви опита, и за да има всред вас страх от Него, та да не съгрешавате. Така людете стояха на далеч. А Мойсей се приближи при мрака, гдето беше Бог.

       След като израилтяните се оттеглиха и застанаха надалеч от Бога, те поставиха човек между себе си и Бог. Така се роди свещенството и левитите, и цялата жертвена система на закона, чрез която хората можеха да се приближат до Бога, но без да имат интимност с Него. 
       Така, мечтата на Бога не се реализира в нацията Израел. Имаше нужда хората да бъдат изкупени от грехопадението, за да бъде възстановен Божият образ в тях. Само така, те щяха да могат да изявят Твореца.
       Стотици години по-късно, чрез жертвата на Исус Христос на Голгота, стана възможно реализирането на Божията мечта за свят народ, чрез който да бъде изявен и прославен Отец.

I Петрово 2:4-12
При когото идвайки като при жив камък, от човеци отхвърлен от Бога избран и скъпоценен, и вие, като живи камъни, се съграждате в духовен дом, за да станете свято свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исус Христос. Защото е писано в писанието: "Ето, полагам в Сион крайъгълен камък, избран, скъпоценен; и който вярва в Него, не ще се посрами". За вас, прочее, които вярвате, Той е скъпоценност, а на тия, които не вярват, "Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла" и "Камъкът, в който да се спъват , и канара, в която да се съблазняват", защото се спъват в словото и са непокорни,- за което бяха определени. Вие, обаче сте избран род (поколение), царско свещенство, свят народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина; вие, които някога си не бяхте народ, а сега сте Божий народ, не бяхте придобили милост, а сега сте придобили. Възлюбени, умолявам ви, като пришелци и чужденци на света, да се въздържате от плътски страсти, които воюват против душата, да живеете благоприлично между езичниците, тъй щото относно това, за което ви одумват като злодейци, да прославят Бога във времето, когато ще ги посети, понеже виждат добрите ви дела.

       Стихове 9 и 10 говорят много ясно, каква е мечтата на Бога. Бог желае да се издигне Негова нация от царе и свещеници, във всичките народи. И това стана възможно, чрез делото на Исус, понеже цената е платена за всичките народи. Неговият народ, е църквата във всяка нация по Земното кълбо.
      Един народ се различава от друг по своята култура. Както всеки народ има своя собствена, отличителна култура, така и Божият народ, трябва да има културата на Небесното царство. Нашата ценностна система, трябва да има Небесен произход. Само така ще можем да демонстрираме "превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина." 1Пет.2:9
       Културата на който и да е народ, е изявена чрез начина му на живот. Ако църквата  има ценностната система на Божието царство, то тя ще бъде забелязана от хората в света, и това ще ги привлече към Бога. Божията нация трябва да бъде подобрена версия на човечеството, понеже сме приели вечните принципи на живот.  Това прави нашите постъпки да са съвършено различни, от тези на хората в света. (1Кор.3:3). Това означава също, да ходим с превъзходен дух, както Данаил, и да бъдем отговор за проблемите, пред които се изправя обществото.
     В стих 11 се казва, че сме пришелци и чужденци на света. Ние имаме  Небесно отечество (Евр.11:13-16), живеем според Неговите обичай и закони.  Затова, плътското и земното нямат никаква стойност за нас. Фокусирани на Небесните ценности, ние ги правим част от  самите нас.
Колосяни 3:1-11
1 И така, ако сте били възкресени заедно с Христос, търсете това, което е горе, където Христос седи отдясно на Бога.
2 Мислете за горното, а не за земното;
3 защото умряхте и животът ви е скрит с Христос в Бога.
4 Когато Христос, нашият живот, се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава.
5 Затова умъртвете земното у вас: блудство, нечистота, страст, зли желания и сребролюбие, което е идолопоклонство,
6 заради които Божият гняв идва върху синовете на непокорството,
7 сред които и вие някога сте ходили, когато живеехте в тези неща.
8 Но сега отхвърлете и вие всичко това: гняв, ярост, злоба, хулене, срамно говорене с устата.
9 Не се лъжете един друг, понеже сте съблекли вече стария човек с делата му
10 и сте облекли новия, който се подновява в познаване по образа на Този, който го е създал,
11 където няма грък или юдеин, обрязан или необрязан, варварин, скит, роб или свободен, а Христос е всичко и във всичко.

1Петрово 1:3,4 казва:
"Понеже Неговата Божествена сила ни е подарила всичко що е потребно за живота и благочестието, чрез познаването на Този, Който ни е призовал чрез Своята слава и сила; чрез които се подариха скъпоценните нам и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници на божественото естество, като сте избягали от произлязлото от страстите разтление в света."

     Нашето вътрешно естество, е различно от това на хората в света. То има Небесен произход.
     В стих 12 се казва, че ще има време на посещение от Бога за хората в света. Но преди това, ще трябва да сме изградили правилния модел в църквата. Те ще видят добрите ни дела (модел, култура) и ще прославят Бога. Посещението от Господа ще даде тласък, но преди това трябва да сме изградили този модел към който, хората да могат да се присъединят.
    В стих 6 се казва: "Ето, полагам в Сион крайъгълен камък". Крайъгълният  камък се полага в основата и върху него се построява цялата сграда. Той е изключително важен. Исус е Крайъгълният  камък, на Който се гради църквата. Сион е преобраз на църквата. Небесният Сион е системата, която трябва да изградим на земята, и тогава ще видим народите да се стекат към него, т.е. към църквата. Виж Исая 2:1-3 ; Михей 4:1-3

Агей 2:9
Последната слава на тоя дом ще бъде по-голяма от предишната, казва Господ на Силите; и на това място ще дам мир, казва Господ на Силите."

    Това, което ще бъде накрая ще бъде по-добро от началото. Славата, е изявеният Христос. Христос ще бъде проявен в Неговия народ накрая повече, отколкото в началото. С други думи, ние трябва да очакваме, че църквата в края ще има по-голям интегритет от църквата, описана в Деянията на апостолите. В Д.А.6:1 и Д.А.15:1,2 виждаме, че църквата в началото имаше проблеми, затова ние не гледаме назад към това което е било, но напред към това което ще бъде, към крайната цел на Бога за църквата (Отк.21:9-27).

Второзаконие 28:9,10
Господ ще те утвърди като свят народ за Себе Си, според както ти се е клел, ако пазиш заповедите на Господа твоя Бог и ходиш в Неговите пътища. И всичките племена на света ще видят, че ти се наричаш с Господното име, и ще се боят (ще имат респект) от тебе.

       Тук отново Господ говори, че иска свят народ за Себе Си, народ, който да има Неговата ценностна система. Резултатът ще бъде, че хората ще видят това и ще имат респект към църквата и към това, което тя носи.  Не само това, но те ще пожелаят и да имат това, което Божият народ има, понеже ще видят неговата стойност. В стих 10 се казва: "И всичките племена на света ще видят, че се наричаш с Господното име". Това означава, че първо хората в света няма само да чуят за Божието царство, но ще видят демонстрацията Му в живота на Божиите хора.   На второ място се казва "всичките племена", което означава, че във всяка нация ще има свята нация, която ще демонстрира ценностната система на Небето, така че всичките нации да имат възможност да я видят.

Откровение 5:9,10
И пеят нова песен, думайки: Достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите и: защото си бил заклан, и със Своята кръв си изкупил за Бога човеци от всяко племе, език, люде и народ, и направил си ги на нашия Бог царство и свещеници, и те царуват на земята.

       Ето отново мечтата на Бога, която виждаме написана в последната книга от Библията. Бог е изкупил хора от всеки народ, за да бъдат Негово царство и свещеници и да управляват с Неговите принципи не на Небето, но тук на земята. Това управление не е без Бога. То е свързано с нашият мандат от Бога, това което имаме да свършим.

Исая 46:10
Който от началото изявявам края,
И от древните времена нестаналите още неща,

Римляни 8:29,30
29 Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Неговия Син, за да бъде Той първороден между много братя;
30 а които предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда; а които оправда, тях и прослави.

Предузна - да знаеш, да познаваш предварително
Предопредели - proorizo; про - предварително; оризо - граница, хоризонт. Предварително установен хоризонт, крайното нещо което виждаме.

   Това което виждаме накрая е народ, който носи образа на Сина. Само Сина може акуратно да изяви Бог Отец.

Йоан 1:18
Никой никога не е видял Бога. Единородният Син, който е в лоното на Отец, Той Го изяви.

    Последното поколение е позиционирано в Христос със статут на синове на Бога. Този народ от Божии синове, функционира като царе (управляват) и свещеници (служат) на земята.


   Искрено ваш за изграждането на тази мечта,
   Крум Крумов                                                                                           

Горе
Kingdom message.net  2010-2014 Vidin